Šiauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41)  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Gręžinių įrengimas

Administracinės paslaugos  apibūdinimas                 

Ši paslauga vykdoma vadovaujantis Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniu dokumentu "Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas” (LAND 4-99), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 28 įsakymo Nr. D1-781 redakcija), kitais teisės aktais.

Iniciatorius (fizinis / juridinis asmuo) teikia nustatytos formos paraišką Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimo. Paraišką turi pasirašyti visi žemės sklypo bendraturčiai.

Paraiškoje būtina nurodyti bendruosius duomenis (planuojamo įrengti gręžinio vieta ir adresas), gręžinio paskirtį, pageidaujamą gręžinio našumą (m3/parą), planuojamą ar esamą nuotekų tvarkymo būdą (būtinai nurodant ar nuotekų tvarkymo būdas yra esamas ar planuojamas).

Iniciatoriai paraišką pateikia raštu užpildydami nurodytą paraiškos formą ir pasirašytą pateikia ją atvykdami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį arba pateikdami el. paštu elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą.

Iniciatoriai gali elektroniniu parašu pasirašytą paraišką (*docx formatu) pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai el. paštu ir tokiu pat būdu gauti išvadą. Tokiu atveju, paraiškoje būtina nurodyti el. pašto adresą. 

Administracinė paslauga teikiama elektroniniu būdu: https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos  teikimą                      

Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas (LAND 4-99)

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Prie prašymo pateikiama žemės sklypo plano kopija su nurodyta numatoma gręžinio įrengimo vieta, žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija, kreditoriaus sutikimas (jei yra hipoteka).

Administracinės paslaugos  teikėjas      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės: Henrita Giedraitienė, tel. 8 41 596201; Dovilė Motkevičiūtė, tel. 596526, ; dovile.motkeviciute@siauliai.lt

Administracinės paslaugos vadovas    

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė tel. 8 41 596320, el. paštas: egle.bruziene@siauliai.lt

Administracinės paslaugos  suteikimo trukmė - 20 dienų. Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

Administracinės paslaugos  teikimo ypatumai             

Teigiama išvada suteikia teisę rengti gręžinio projektą.

Gręžinio projekto rengimo ir derinimo  tvarka nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-781 redakcija) patvirtintame Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniame dokumente "Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas" (LAND 4-99).


Veiksmų sekos schema