Šiauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41)  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Atnaujinta skiepijimo tvarka. Kas joje naujo?

Vakcinavimas. Bendro pobūdžio nuotrauka Vakcinavimas. Bendro pobūdžio nuotrauka

Vadovaujantis atnaujinta gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina tvarka prioritetinėms asmenų grupėms priklausantiems asmenims sudaryta galimybė pasirinkti konkretaus gamintojo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakciną. Asmenys nenorėję skiepytis, kai buvo kviečiami, arba atsisakę skiepytis siūloma COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, gali iš naujo registruotis skiepijimui pasirinkta vakcina.

 

65 M. IR VYRESNIŲ ASMENŲ SKIEPIJIMAS

 

Nuo 2021-03-29 asmenys, priklausantys 65 m. ir vyresnių asmenų prioritetinei grupei, nesulaukę kvietimo skiepytis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina arba persigalvoję dėl skiepijimo, prašome registruotis tel. 1863 (4 mygtukas).

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, TRENERIŲ IR MOKINIŲ SKIEPIJIMAS

Nuo 2021-03-25 įsigaliojus atnaujintai skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių asmenų grupių eilei toliau tęsiamas 65 m. ir vyresnių asmenų ir pradedamas švietimo įstaigų darbuotojų, trenerių, baigiamųjų klasių mokinių, juridinių asmenų darbuotojų, teikiančių švietimo įstaigose valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas, ir kitų 1.15 prioritetinei asmenų grupei priklausančių asmenų skiepijimas:

,, 1.15. asmenys, dirbantys arba teikiantys paslaugas švietimo įstaigose, įskaitant vykstančius vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, laisvuosius mokytojus, ir asmenis, teikiančius švietimo paslaugas ir kitas paslaugas švietimo paslaugų gavėjams kituose švietimo teikėjuose, išskyrus nurodytus šio įsakymo 1.12 papunktyje; kitų juridinių asmenų darbuotojai, švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose teikiantys valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais ir (arba) būnantys patalpose, kuriose lankosi mokiniai ar studentai; asmenys, švietimo įstaigose vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės; treneriai; mokiniai, kurie mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje; asmenys, studijuojantys pagal sveikatos mokslų studijų krypčių programas ir dalyvaujantys klinikinių įgūdžių užsiėmimuose arba atliekantys klinikinę praktiką ASPĮ ir vaistinėse, išskyrus šio įsakymo 1.1.1 – 1.1.2 papunkčiuose nurodytus studentus“.

 

Prašome Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių teisės akto (V-3006) 1.15 prioritetui priklausančių įstaigų sudaryti įstaigos darbuotojų, norinčių skiepytis, sąrašus užpildant lentelę (pridedama)  ir ją atsiųsti el. paštu  iki kovo 31 d. Taip pat kartu su užpildyta lentele atsiųsti ir įstaigos vadovo patvirtintą įstaigos darbuotojų, norinčių skiepytis, sąrašą (prisegti skanuotą dokumentą su vadovo parašu arba pasirašytą el. parašu).

 

Atnaujintas prioritetinių asmenų grupių sąrašas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fd056f90469711ebb394e1efb98d3e67/asr

captcha